ALEVİ-ZAZA HALK KİMLİĞİ

FACE ORTAMINDA ZAZA-ALEVİ   HALK KİMLİĞİ VE KÜLTÜRÜ  ÜZERİNE YAPILAN TARTIŞMALAR ÜZERİNE :

Yaklaşık iki haftadır beni de etiketleyerek ZAZALAR hakkında yazı yazan arkadaşlarım ve tanımadığım kişiler oldu.Bir  ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ve CEM EVİ projesiyle ilgili çalışma yapmam nedeniyle tartışmalara katılamadım.Aşağıdaki kısa yazı tartışmalara katkı amacıyla hazırlanmıştır.

Paylaşımlarda:

“Zazacılık Çin Malı gibidir,maliyeti düşük,hurdaya dönüşmesi kolay, sosyo politik radyasyon yayarak Kürtlerin birliğini zedeleyen bir enstrümandır” diyeninden tutun da  bu kimliği siyasal İslama ve Anadolu dışı kavimlere bağlamaya çalışan onlarca politik  ve kültürel yaklaşımlar  sergilendi. Zaza Kimliği bilimsel   olarak kanıtlanmış  kadim  verilere rağmen  neden   bu yaklaşımlar içine hapsediliyor?. Tarih boyunca Anadolu topraklarını  işgal eden, halklarının birlik ve bütünlüğünü bozan , uygarlıklarını karartan, yerli halkların kadim kimlik ,kültür ve inançlarını asimile eden temel güçler,siyasal senaryolardan ibaret semavi ad edinen dinleri kullanarak Anadoluyu işgal eden yabancı halklardır.

Zazalar hakkında menfi paylaşım yapanların ,ZAZALARI-ALEVİLERİ  Kürt ve Türk etnisitesi altında ifade edenlerin çoğu bilim adamı olmadığı gibi, entelektüel bir çalışmaları da yok. Çoğu gizli masklar altında  bilgi ve aydınlanma ortamını kasıtlı olarak bulandıran yaklaşımlara sahip kişiler.Bu nedenle bu kişilere tek tek cevap verme yerine aşağıdaki yazıyla cevap vermeyi uygun buldum.  Çok özetle Anadolu’da sıkça tartışılan ZAZA-ALEVİ,KÜRT ve TÜRK kimlikleri  hakkında  arkeolojik ,filolojik  ve kadim inançlar  gibi  diğer tarihi verilere göre kısa bir tespit ve değerlendirme yapma gereği duydum.

ZAZALAR-ALEVİLER Kimdir:Zazalar-Aleviler  Anadoluda Sümer,Hatti ,Hurri ve Hitit  uygarlıklarını  yaratan Fırat -Dicle kökenli yerli  halktır.Aleviler –Zazalar kadim halktır.Alevilik Siyasal İslamın mezhebi değildir.İşte kanıtları:

İNSAN VE TANRI KAVRAMLARI:

Sümerce insan  LU,  ZA = Adam , ZA-ZA =Lulu,  LU’nun  güncel kalıtı eril olarak :LO,dişil :LE,

ZALU’nun güncel kalıtı :ZIL,ZİLAN(Zaza Alevi Aşiretleri),

Sümer kökenli   Enuma Eliş adlı varoluş destanına  göre tanrıların yarattığı İlk insanın adı:  LULU.Adın güncel kalıtı : LOL   ,halk adı  LOLAN.

Sümerce İnsanlık :DUMU.LU. ULU. LU .Adın güncel kalıtı Dımıli ,Lulu

Fırat Nehrinin adları: Sümerce  Buranun.Adın kalıtları : Subaru(Zabaru), Beri ve Peri SUYU. Cennet BAR, Fırat cennet ırmağı.

Fırat’ın Hititçe adı :ID MALA (Bal Irmağı) .Adın kalıtı :Dımıli-Atmalı, MIL (Milan Alevi Aşireti)

Fırat Nehri’nin Doğduğu Dağ :DUMLU BABA= DIMILİ BABA

Murat Nehrinin Doğduğu Dağ :Ağrı Diyadin ALİ DAĞI

Dicle’nin Hurrice adı: Arunzah (süt ve yağ ırmağı -Ron=yağ)

Diclenin Doğduğu Dağ Hazar BABA Dağı -HAZAR GÖLÜ,kalıtı Bin Tanrı.Binbir Ali.Serçeşme Hünkar.

Fıratın Tanrısı:Enbilulu.Adın  güncel kalıtı  Enbiya LULU.

Sümer Hava ve Fırtına Tanrısını adı :EL. ENLİL  veya Ellil , güncel kalıtı ELİ,OLİ,ALİ, En-e Lola(İnsanın babası-beyi)

Enlil’in bey lakabı :Baal, rütbe sayısı 50,rütbesiyle adı:  Penç-e Ali Abba,(A.AB.BA=deniz)

Su Toprak Bilgelik Tanrısının adı :Enki,tapınak adı E’.ENGURRA, (Engür Makamı  -Hünkar Makamı )

Evreni Derya ve Tanrı Irmakları olarak Fırat-Dicle :d.ENGÜR(HA-ENGUR), kalıtı :Engür Suyu-Hünkar Suyu

ENKİ’nin  rütbesi  40, güncel kalıtı : Kırklar Makamı

Anadolu Güneş Tanrısı :ESTANİSTANU, Sümerce d.UTUSi.

Güneş Tanrısının güncel kalıtı :EZDAN, TİJİ, BOĞETİJİ,BEKTAŞİ ,Halk adı EZİDİ,EZDANİ,Bektaşi, tapınak adı :ASİTANE (Asitane-i  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli)

SÜMERCE COĞRAFİK KAVRAMLAR :

KUR:Ülke ve dağlar

KU veya KO:dağ

Anadolu’ya adını veren tanrı :Enlil’in oğlu HADAT, Halkının  adı Hatti ve Hitit ,güncel kalıtı HÜDA,XWEDA, halk adının güncel kalıtı :XIDA LOLA,

Anadolu’nun Akadca  kayıtlarda  bilinebilen en eski adlarından biri :KUR URU HATTİ:Tanrı Ülkesi

Güneş Tanrısının adıyla Anadolu’nun adı : KUR.d.ESTAN, güncel kalıtı –Kurdiezdan -Kurdiyezdan,Kordestan ve Kurdistan.Gerçek anlamı  Hatti Ülkesi gibi Tanrı Yurdu.

Çift tepeli    Tanrı Dağı  :Paban,  d.KUR ,okunuşu Kurti,Kert ,güncel kalıtı  Baba Kurdi (Halk anlamında Kürt Değil-Tanrı Ayağı –Kert-e HIZIR-İ)  

Hatti-Hitit Başkentleri: Kaneş-Hattuşa-HATTUSASA ,güncel kalıtları: Kanispi ve XIDIJA,(XIDIJ-LOLIJ),XIDA ZAZA,

Anadolu Tanrısının Hattice Adı: TARU,TARHUN,TARKU,Tanrıya adanan makam dağı TARU-KO ; Toroslar.Sarız yakınlarındaki Şar Komünündeki Makam adı Komana adıyla birlikte Taru Komana=Terekeme, Tırkman,

Tanrının fetihçi lakabı: Tarhu-TARKU,güncel kalıtı Turukku Ali, Türk Eli, Türkiye adı  bu tanrıdan kaynaklıdır.(yolun ezeli-Türkiye adının sırrı -Mustafa Kemal’in Türk’ü)

Türk diye adlandırılan Asya halklarının özgün adları: Moğol,Uygur,Kıpçak,Kazak,Kırgız,Başkırt,Tatar,Özbek vb. Selçuklu ve Osmanlı adıyla gelen kesimler  Anadolu’da Türk adını aldılar.

Kürtlerin özgün halk adı : Bacnavi-Boht. Anadolu’ya gelişleri İ.Ö 12. YY.(Ekrem AKURGAL  ANADOLU UYGARLIKLARI KİTABI) Geldikleri yer: Bosna-Hersek-Hırvatistan ve Makedonya dolayları. İran’da  Urumiye doğusunda yerleştikleri “Manna  Bölgesi” adıyla Sümerce ülke “KUR ve Manna”dan  Kurmana-Kurmanc adını aldılar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya gelişleri Yavuz-İdrisi Bitlisi ortaklığında gerçekleşen  Alevi-Türkmen katliamı sonrasındadır.Dolayısıyla Öcalan’nın Dicle-Fırat Milliyetçiliği BOP kapsamında kadim su kaynaklarının ele geçirilmesi, ardından  bölgedeki Alevi-Zaza halkın  Kürtleştirilmesi  amacına hizmet ediyor.

Ermenilerin özgün adı:Paflagon,kısa adı Bafıle-Fıle’dir.Anadolu’ya gelişleri İ.ö.12 YY’dır.Geldikleri yer Makedonya. Sonradan yerleştikleri Urumiye Gölü çevresinin Hitit,Sümer ve Akadca ,ARMA ve ARMANU adıyla Ermeni adını aldılar.

Türkler 1000,Kürt ve Ermeniler   yaklaşık 3 bin yıldır bölgemizdeler.Doğal olarak yerli halklara karışıp kozmopolit bir yapı kazandılar. Sümerin  derin yeraltı suları veya  su yolları  anlamına gelen KAS.KAL KUR ‘dan kaynaklı KALKUR/Kelhur ,Sümer Ülkesi Kİ.ENGURRA’dan kaynaklı Kengerlü, Lululblerden kaynaklı Lor veya Luristanlıları Kurmanç orijinli bir anlayış içinde sunmak tarihe ,bilime ve mantığa aykırıdır. Türkler ve Kürtler Abbasiler döneminde  Siyasal İslam tabanlı iktidarla   ortaklaşmış, böylece Anadolu Uygarlıklarını karartan düzinelerce dini örgüt,ocak ve cemaat eşliğinde Anadolu Aleviliğini de karartmışlardır. Kürt Şafii Ocakları köken olarak Abbasi Hanedanı ve halifeleri Mansur’a bağlıdır.Palu’lu Demirtaş ile Dersimli Kureyşan Ailelerinin de içinde yer aldığı Pir Mansur,Baba Mansur  ve Kureyşan  Ocakları tarih boyunca Anadolu Alevi halkları siyasal islamın içinde eritme politikaları uygulamışlardır.

Tevratla başlatılan  siyasi tasarımlar  semavi din ve tanrı kelamı altında lanse edilerek  Anadolu toprakları işgal edilmiş,Alevi-Zaza gibi kadim halk kimlikleri ve evreni inançlar karartılmıştır.Bu eylemler BOP adı altında Küresel güçlerle yeniden organize edilmiş,ortadoğu  işgale girmiştir. Dünyanın en büyük uygarlıklarına sahne olan Anadolu-İran ,Irak ve Suriye halkları semavi ad edinen doğmalara konu  Yahudi ve  Arap senaryolarıyla  karanlığa gömülmüş, batı dünyası karşısında istikbalini kaybetmiştir.Tanrıya inanmak için Arap,İslam,Yahudi veya Hiristiyan olmak gerekmez. Aleviler bu gerçeği Hükarın adıyla dillendirirlen “Her ne ararsan kendinde ara ,Kudüste Mekkede Haçta değildir”deyimiyle dillendirip yaşatmışlardır. Türkler, Kürtler,Zazalar-Aleviler Arap tarzı İslamlaşmakla ekonomik,kültürel ve bilimsel savaşı  kaybetmişlerdir. Tarihi gerçek bu.Türk-Kürt ve Alevi –Zaza İslam Kimliğiyle emperyalizme direnmek ,küresel güçler karsısında özgür kalmak  veya   bağımsız yeni devletler kurmak mümkün değildir.

Kadim halklara tek önerim  her türden yabancı bozguncu kimlik,din ve ideolojilerden sıyrılarak  “Varlığın Birliği” ilkesini  kavratan   Anadolu kültür ve uygarlık birikimiyle  kültürel öze dönmek ve bu temelde ortak bir uygarlığa  birlikte koşmaktır.1000 yıllık Siyasal İslamcı taşeronluğun  yerel halklara ektiği ,kin,düşmanlık,nefret  duygularıyla yaşanan katliam ,savaş ve toplumsal yıkımların   üzerine  BOP ‘a hizmet eden Küresel taşeronluğu benimseyenler sadece kendilerinin değil, Anadolu-Mezopotamya , İran  Irak ve Suriye kadim halklarının geleceğini  ebediyen karartmaya hizmet ettiklerini bilmelidirler.

Yukarıda sunduğumuz delillerle de görüldüğü gibi Alevi Zaza varlığı  Anadolu-Mezopotamya’nın kadim varlığıdır. Ne ABD,ne AB ne de  Çin malına benzer ve halklarımızın birliğini bozan sosyo-politik radyasyon değil yüksek kültür, uygarlık, barış ve sevgi taşır.Kadim halkların birlik ve bütünlüğünü bozan asıl sosyo-politik radyasyon  semavi ad edinen dogmalardan ve bu dogmaları  kültürel kimlik edinen Anadolu’ya yabancı  işgalci topluluklardan yayılmaktadır.  

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir