ANADOLUDA TAHTACILAR, KARAMAN DEVLETİ VE BAYRAKLARINDAKİ DAVUT YILDIZININ SIRRI

ANADOLUDA TAHTACILAR, KARAMAN DEVLETİ VE BAYRAKLARINDAKİ DAVUT YILDIZININ SIRRI

Kemal SOYER7 Y.Mimar 09.04.2019 -Berlin

(Telif hakları tarafıma aittir.İzin alınmadan kaynak olarak kullanılamaz,Kopyalanıp çoğaltılamaz)

T.C’nin kuruluşuyla gerçekleştirilen “Dil Devrimi“yle Anadolu-Mezopotamya yerli halklarına Siyasal İslamla dayatılan Farsça ve Arapça’nın yerine Türkçe Dili benimsetildi.Bu dil eşliğinde evreni terimler, ülkenin fiziki coğrafyası, yerleşmeler ve halk adları ,ardından getirilen soyadı kanunuyla da halkın Sümer, Hatti, Hitit ve Hurri kökenli soyadları değiştirildi. Modern bir ulusun inşaası kapsamında yapılan bu değişimler gerçekte Anadolu Mezopotamya toponomisiyle halk adlarına ilişkin kadim kavramların taşıdığı binlerce yıllık kökleri de yok ediyordu.Cumhuriyetle birlikte Arkeoloji bilimi kapsamında Lulubi ve Turukku halkı Sümer adı altında sunulurken Hatti ve Hititler Eti Türkleri adıyla Orta Asyalı halk olarak ilan ediliyordu . Sümer denilen halkın ana sekenesini oluşturan Turukku ,Guti ve Lulubi halklari adlarını Anadolu Fırtına Tanrısı TARU -ENLİL ,Semavi boğa GUD ALU ve ilk insan LULU’dan alıyorlardı.

TAHTACILARIN KÖKENİ :Hattiler Fırtına Tanrısına TARU,Hititler Tarhunt, Baal Hadad ,Hurriler Teşup, Sümer denilen Lulubiler ise Enlil(EL-LULU) adı vermişlerdi.Bu adlar bir bütün olarak Anadolu Alevilerinin günümüzde kutsamaya devam ettikleri Teşu Baba temelli Hazzi Bektaş-ı Veli (Baal), Turukku Ali,Dara Ene,Taron (Tarhun),Durhasan Dede(TARU HAZZİ AN),Balım Sultan ve Hüda adlarıyla yaşamaya devam ediyordu.Bu adlardan Tanrı Taru Makam Dagi Hazzi ile birlikte  DURHASAN DEDE adıyla  Tahtacıların Piri olarak toplumsal hafizaya alinacakti.

Fırtına Tanrısı Tarhu Ali

Sümerlerden beri ağaç, havuz veya çeşme tanrı tapınağının temel simgeleriydi. Hayat Ağacı bu temelde Tanrı ve Evreni de temsil ediyor, böylece Anadolu Aleviliğinde tanrısal kült unsuru olan Dilek Ağacı olarak yerleşiyordu.Hititçe ağaca “taru“, yıldıza hastir (Hazzi Taru) ,güneş kursuna SİTTAR  deniliyor, sümerler tanrı kavramını gök manasına gelen “An“ adıyla çok ışınlı bir yıldızla belirtiyorlardı.Bu imgede Tanri Zazaca yıldız kavramı “astare” den yerin göğün diregi anlamında Hazzi ve Taru’dan halkın bellegine Kırkların DARI  temelli TARU  ve Hızır Darı adıyla oturmuş, bu icerik  fizik mekan olarak 14 bin yıllık Göbeklitepe Tapınaklarıyla ortaya konulmuştu. Hitit-Hurri Tanrısı Teşu Baba sağ elinde Hititçe “hazinnu”, Anadolu’da “nacak” da denilen sembolik bir balta ,bazen topuz başlı bir asa ,bazen Tiri denilen üzüm salkımı ,sol elinde ise üç dallı bir yıldırım demeti ve buğday başakları taşıyordu. Fırtına Tanrısı elindeki bu ad sembolleriyle Tarık-ı Evliya, Ağaç Ereni , Hüdeyda,Topuzlu Baba ve Türkçe Durhasan formuna giren “tar-u hezen” gibi adlarla anılıyor, bu ad Türkçeye ilahi içeriği boşaltılarak sadece ağaç işi yapan “Tahtacı” olarak aktarılıyordu.Buna karşın Karadenızde ağaç veya tahta işi yapanlara Tahtacılar denmemişti. Tanrı Teşup Hattuşa da Hazzi ve Nanni adlı dağların üzerinde duruyor, bu dağlar tanrıyı taşıyan birer hezen ve Hititçe Kurakki denilen dam direği ve kirişi imgesi taşıyordu.Tanrı’nın Taru adıyla HAZZİ AN adları birleşik olarak DURHASAN ve kısaca TOROS formuna girmiş, Hitit ve Hattiler Anadolu’nun en büyük sıradağını ona Makam olarak adamışlardı.Tanrı’ya makam olarak adanan Toroslar Semavi ad edinen dinlerde de dillendirilen Tur-i Sina (TARU-SİUNİ)’Dagi’dır .Hititce SIUNI tanri demektir. Fırıtna Tanrısı Göbeklitepe ve Çatalhöyükten de bilindiği gibi yazısız dönemden itibaren bir boğa başıyla belirtiliyor, bazen de bir boğanın sırtında ayakta duran insan olarak gösteriliyordu. Alacahöyükte boğa donuyla gözüken Tanrı ENLİL ,Hadat,Baal veya Taru ,Sümerce boğa-öküz GU veya GUD, Zazaca Ga temelli TARU GA ,TERKA, TURUKKU, TEREKEME, TÜRKMEN, BAAL GA ,BALKUSAN (BAALGA SİUNİ) LULUGA,LUKKA ,LELEGA,GALUKKA ve kısaca HÜGA temelli HAKK adları Torosların ve yerleşik halkın kadim adları olarak yerleşmiştir. TOROS, BOLKAR ,BOLKAR BOZOĞLAN (Hititçe BAAL Kurra Hazzi) Lulu kökenli LOLAN,BAALKA ,TERKA, TARUKOMANA, TÜRKMEN,KOÇERİ-QECER-AĞAÇERİ, LELEG, LİKYA ve KLİKYA adları Fırtına Tanrısına bağlı olarak hem yerleşik halkları hem de etnik coğrafyayı tanıtlamaktadır. Bolkar Dağı adı ile Ereğli İvriz Kaya anıtıyla ortaya konulan  Tanrı Tarhunda’nın “Baal Kurra  Hazzi” adı, bilinçli olarak  “Bulgar”  adına asimile edilmiştir.Aksaray Hasan Dağı,Elmalı Abdal Musa Türbesi’nin ardındaki DUR DAĞI, Ürgüp TURASAN , Erciyes TURASAN-I VELİ HAZARETLERİ gibi kült yerleri Anadolu Fırtına Tanrısına ve ona tapınan Anadolu Alevilerine aittir.Toros Dağı Tanrıyı taşıyan Dağ -Boğa işlevi ve boğa başından uyarlanan “A” harfinin ALUPAGA, ALPU veya ALEPH seklindeki okunuslarinin  zamanla Alfa, Elif ve ALEVİ’ye dönüşmesiyle Alevi ve LUWİA DAĞI adına konu olmuş , Hitit imparatorluğunun yıkılmasıyla Toroslara ve devamında Suriye’deki Alevi Dağlarına çekilen halklar bir bütütn olarak Alevi adıyla anılmışlardır. Böylece Tahtacı, Ağaçeri,Kacer, Baalka, Terka,Leleg ve Lukka adlarıyla anılan Alevi halkı ezelden Anadolu’nun yerlisi ve kadim uygarlıklarının yaratıcısıdır.Balıkesir Kaz Dağı’ından (Haddu-İDA -Hazzi Dağı) başlayarak Ege ve Tekke Eli’nden Akdenize uzanan eski Likya halklarının özgün adı Lulu temelli Lelegdir.

T.C.’nin kurucusu M.Kemal “Türk, yıldırımdır, fırtınadır ,kasırgadır ve dünyayı aydınlatan güneştir” derken Orta Asya’lı bir halk algısıyla birlikte gerçekte Anadolu Fırtına Tanrısı TARU GA’yı kastetmiş, Jöntürkçü İttihat ve Terakki kadrosu da bu temelde onu boğa boynuzlu başlığıyla ÖKÜZ KAAN ‘dan OĞUZ KAĞAN adıyla Orta Asya’ya asimile etmiştir.

KARAMANOĞLU DEVLETİ VE BAYRAĞI:Karaman Devleti Hitit İmparataorluğu ve Geç Hitit Devletlerinin yıkılmasıyla işgalci halklardan korunmak amacıyla Toroslara yerleşen Alevilerden Lolanlı NURE SOFİ tarafından Selçuklu Döneminde LOLUWA Eyaleti adıyla anılan topraklarda 1225 yılında kurulmuştur.

Nure SOFİ’nin Kabri

Karamanlı Nure Sofi , Baba İlyas’ın halifesi ve Bektaşi Babasıdır .Kimi tarihçilerin Oğuzların Salur boyu,kimilerininse Avşar boylarına bağladıkları  Karamanoğulları gerçekte Lolanlıların Baalkij ve Kacar (Ağaçeri) boyundandır.Avşar adı Abbasaru  formuyla Suyun başındaki aslan , yani Serçeşme demektir.Bu da onların Bektaşi olduklarını gösterir.  Oğuz adı da Anadolu Fırtına Tanrısı’nın boğa lakabından alınmıştır. Jöntürkcü asimilasyon kapsaminda Orta Asyali denilen Karakeçili ve Sarıkeçili halk adları onun boğa boynuzlu sıfatlarıdır. Karamanoğlu Nure Sofi’nin Köyü  Balkusan adı,Lolan boyu Baalkij gibi Fırtına Tanrısı’nın “Baal” adı ve makam dağı” Hazzi AN”ndan kaynaklıdır. Bu ad Hellen Döneminde,Zeus Kasion, Baal Kasion veya Baal Kasıos  formunda ifede edilmiştir. AN göktür, Hellence  Kasion şekline giren dağın Hititce özgün adı ise  Hazzi’dir .Afşar adı da suyun başındaki aslan temelinde Serçeşme Tanrıyı kavratır. Karamanlılar Selçuklulara karşı savaşmış ve 1239 da Kırşehir Malya Ovasında Selçuklu ,Kürt ve Bizans askerlerince katledilen Alevi şehitleri anısına 1240 yılında Hazzi Bektaş Dergahı’nı  kurmuşlardir. Bu tezimizin kanıtları; Hünkarın Hızır Lale, Yoloğlu Türbedarın Sarrum ,Sarru ve Balım adıyla tanımlanmış olması, Dergahtaki Teslim Taşı ,Fırtına Tanrısı Logosu ve Hatti Güneşiyle yazılan Tanrı Teşup  adları ile Hünkarın Abba SARRU(Avşar)  yani suyun başındaki aslan (Abba Sarruma) sıfatlarıdır.Anadolu Tanrılarına adanmış bir dergah olmasına karşın Karamanlılarca başlatılan şehitleri anma törenleri devletçe amacından saptırılarak Hazzi Bektaş-ı Veli’nin ölüm yıldönümü etkinliklerine dönüştürülmüştür.

İsrail Devleti Bayrağı

KARAMANOĞLU DEVLETİ BAYRAĞI

Karaman Devletinin Bayrağındaki mavi renkli balta Anadolu Fırtına Tanrısının ad sembolüdür.Bu Balta Hititçe “Taru Hazinnu” temelli Durhasan Dede’yi yani Tanrı Taru’yu temsil etmektedir.Balta ve şimşek bulut,gök gürlemesi, yağmur ırmak ve çeşmelerle doğayı canlandıran Serçeşme Fırtına Tanrısını kavratmaktadır. Üçler Çeşmesi TARUHİNİ adıyla Tanrının Tarhunda adını kavratmaktadır. Bayraktaki altı kollu yıdız HÜNKAR DERGAHI MÜHRÜDÜR.Gök ve yerin birleşmesi, güneş ve dünyanın buluşmasını iç içe geçen iki dağla sembolize eden altı kollu “Davut Yıldızı” kökende İsrail’e veya Yahudilere ait bir sembol olmayıp, Sümer kökenlidir ve bir örneği Hünkar Dergahı Üçler Çeşmesi alınlığındadır. Davut Yıldızı ile Sarumma kavramları Luwi ve Hititli atalarımıza aittir. Süleyman formunda okunan adın özgünü Fırtına Tanrısı Teşup’un oğlu ve Torors Dag Tanrisi Sarumma’dan, Dawut adı ise Luwice Güneş TİWATA ‘dan kaynaklıdır.

Anadolu Fırtına Tanrısı :

TARU,TARUGA.TARKU VE TARHUNDA’dan Orta Asyalı TÜRK,

Tesup veya Tesubaba’dan uyarlanan Hacı Bektas-i Veli adıyla Ahmet Yesevi’den al alan Türk-Arap karması bir derviş,

Hellenlere Hititçe Işık Tanrısı SIU üzerinden SIUS/ZEUS,

Hiristiyanliğa Hititiçe Işık Tanrısı SIU üzerinden ISA,

Yahudilere Zazaca ELI HOMA’dan ELOHIM adıyla Tanrı

,Batılı  halklara Sümerce boğa GUD üzerinden GOD ve GAT,

Araplara da ELI’den uyarlanan ALİ adıyla asimile edilmiştir.

.

Sümer silindir Mühüründe Altı Kollu Yıldız

 

Hazzi Bektaş Hünkar Dergahında Üçler Çeşmesi

 

Müzeye dönüstürülen Dergahın ilk Müdürlerinden Bektaşi Postnişini de olan Ali Sümer, İsrail Devletinin kuruluşu sürecinde Başbakanlığın talimatıyla Dergaha ait altı kollu yıldız şeklindeki Hünkar Mührü ile gümüş kaplı iki adet kitabın İsrail’e gönderildiğini, kendisi göreve geldiğinde bu emanetleri almak üzere İsraile gittiğini ancak mührün verilmediğini,sadece kitapların birer kopyasıyla geri dönmek zorunda kaldığını açıklamıştır.İsrail’in bayrağına koyduğu Hünkar Mührü ,Fırat ve Nil ırmaklarıyla yaklaşık 2500 yıl önce Tevratla siyaseten kurgulanan vaad edilmiş kutsal toprakların peşine düşmüş, bu amaç günümüzde uygulanan BOP ile yeniden açığa çıkmış, Hünkar mührünü kullanmasıyla da bir nevi Tanrıdan El alma yöntemiyle Anadolu Topraklarını sahiplenme amacı gütmüştür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir