KÜLTÜRLERİN BELLEĞİ ANADOLU AFİŞİ

ALEVİ BEKTAŞİ HALK KÜLTÜRÜ VE İNANÇLARININ ANADOLU’DAKİ KÖKENLERİNİ  ORTAYA KOYAN TARİHİ BİR BELGE.

Kültürlerin Belleği Anadolu

Aşağıda sunulan belge,Cumhuriyetin 75.nci yıl Kutlama Programı Kapsamında (1998) tarafımdan tasarlanıp, Kültür Bakanlığınca 30.000 adet basılıp yayınlandıktan sonra yargı konusu yapılmıştır. Bu afiş, Göbeklitepe , Nevali Çori ,Çatalhöyük ,Sümer, Hatti, Hitit ve Hurri Dönemleri boyunca Anadolu-Mezopotamya topraklarına damgasını vuran, Anadolu Alevi -Bektaşi  Halk Kültürü ve İnançlarıyla günümüze ulaşan evrensel uygarlık ekininin somut belgesidir. Belge, “Varlığın Birliği”ne  konu inanç, mimarlık, sanat tarihi ,felsefe, dil, yazı, müzik vb. alanlarda dünya uygarlıklarını yapılandıran kültür ve uygarlık birikiminin somut arkeolojik kanıtlarını sunuyor.

Bu afiş, İslamın Mezhebi olarak tanımlanmak istenen Evrensel Aleviliğin Anadolu’daki kadim köklerini sunuyor.Bu afiş, Alevilerin Anadolu topraklarının asli sahibi  halk olduklarını, Asyalı, Avrupalı, Arabistanlı olmadıklarını kanıtlıyor.Bu afiş, Orta Asya çıkışlı Türk Kültürü olarak sunulmaya çalışılan,bu yolla Anadolu halklarının kökenlerini Orta Asya’ya, Avrupalıların köklerini Anadolu’ya oturtarak halklarımızı ana vatanında işgalci yapan, Anadolu topraklarına , binlerce yıllık kültürel mirasına ve evreni bir kimliğe sahiplenmesini engelleyip, yurttaşlarımızın Türk ,Kürt, Laz, Çerkez, Alevi-Sunni  gibi ırk, dil, din ve mezhep temelinde bölünerek savaşmasını tasarlayan  küresel güçler ve onlara davetiye çıkaranların , hizmet edenlerin argümanlarını sorguluyor.

Bu afiş,Osmanlı-Selçuklu İslam yönetimleri ve atama yoluyla icazet verilerek Alevi-Bektaşi Ocaklarına oturtulan Alevi-İslamcı zihniyetin Anadolu Uygarlıklarına yönelik karartma eylemlerinin temel gerekçesini sunuyor.Tüm Anadolu Mezopotamya kadim halklarını “Varlığın Birliği” temelinde  her türden ırkçı, bölücü ve ötekileştirici anlayışlardan sıyrılarak “Ortak Ana Vatan, Evrensel Kültür ,Eşit İnsan Hakları , Ortak Egemenlik ve Ortak Yönetim ”  şiarıyla birleşip,küresel güçlere karşı “BİR,İRİ VE DİRİ” olması ve bu temelde kültürel mirasımıza ortaklaşa sahip çıkılması  gerektiğinin gerekçelerini sunuyor.

Kültürlerin Belleği Anadolu Afişi

(Resime bir kez tıklayıp, açılan yeni  ekranda büyüterek inceleyebilirsiniz)

Bu afiş, içinde Genel Kurmay, MGK  vb. sorumlu  kurum ve kuruluşlar ile bakanlıkların temsilcilerinden oluşan Başbakanlık 75.Yıl Kutlama Komitesi ,Kültür Bakanlığı Kutlama Komitesi ve Bakan İstemihan TALAY tarafından üzerindeki resim ve yazıları  bire bir ölçekte görülüp  onaylanarak bastırılmış, eser ortaya çıktıktan sonra onay veren makamlar sadece şahsım ve Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Tevfik Ketencioğlu’nun yargılanmasına karar vermişlerdi.Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden görevlendirilen iki heyet açığa çıkarılan ağırlıklı temanın inkar edilen Alevi Kültürü olduğunu bilerek değerlendirmeler yapmış, bazıları görevi bırakmış, sonuçta Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN ve Yrd.Doç.Dr.Atilla Erden’in verdiği bilimsel raporlarla ortaya konulan içeriğin her hangi bir ırkı değil, geçmiş ve yaşayan Anadolu kültürü olduğunu belirtmeleriyle konu kapanmıştır

Kültür Bakanlığı yapan Fikri SAĞLAR, İstemihan TALAY, Ertuğrul Günay, Timurçin SAVAŞ, Ercan KARAKAŞ ile birer afiş vererek bilgilendirdiğim Kemal KILIÇTAROĞLU, Deniz BAYKAL ,Adnan Keskin ve Murat KARAYALÇIN gibi sorumlu görevlerde bulunan siyasetçiler Anadolu Alevi gerçeğini bakanlığın müzelerinden,Hitit Anıtlarından ve tarafımdan kendilerine bizzat verilen belge ve bilgilerle bildikleri halde yıllardır susmayı tercih etmiş, Fikri SAĞLAR beni görevden almış,İstemihan TALAY ise , kendi onayladığı afişle beni yargıya sevk etmiş, sit alanlarındaki hazine mülklerinin satışını engellediğim ve İzmir Balçova’da 1. Derece Doğal Sit alanında 30 katlı gökdelene izin vermediğim için görevden almıştı.

Deniz Baykal’ın”ANADOLU SOL”projesi bu afişe karşı  ortaya çıkmış,emekli olduktan sonra beni Kültür Komisyonuna atayan Baykal’a “Kültür Politikalarında 1071′ imi, yoksa, Anadolu Uygarlıklarını mı? esas alacağımızı  sorduğumda “1071” demesi üzerine Kültür Komisyonuna  katılmaktan vazgeçerek  CHP’den ayrılmıştım.

KÜLTÜRLERİN BELLEĞİ ANADOLU AFİŞİ BASINDA :

SABAH GAZETESİ    4.12.1999

 
MGK Genel Sekreter Başyardımcısı İlker Başbuğ, Kültür Bakanlığı’na gönderdiği “Gizli” damgalı bir yazıyla, tanıtım afişlerine, yurt dışında dağıtım yasağı getirilmesini istedi

MGK Genel Sekreter Başyardımcısı Korgeneral İlker Başbuğ, Kültür Bakanlığı’na gönderdiği “Gizli” damgalı bir yazıyla, tanıtım afişlerine, yurt dışında dağıtım yasağı getirilmesini istedi. Korgeneral Başbuğ, afişteki mesajların, Türkiye’nin yeni imajına ters düştüğünü ve yeni siyasi tartışmalara yol açacağını iddia etti.

Korgeneral Başbuğ, afişin yurt içine dağıtımının yapıldığı, yurt dışına dağıtımın da planlandığı öğrenilmiştir” diyerek başladığı 5 Kasım 1999 tarihli ve “Gizli” damgalı yazısında, “Yapılan incelemede söz konusu afişte bazı yanlışlık ve olumsuzlukların yer aldığı tespit edilmiştir” ifadesine yer verdi.

AFİŞ SAKINCALI ÇÜNKÜ..
Başbuğ, afişle ilgili inceleme sonuçlarını ise şöyle özetledi:

  1. Gerekli olmamasına rağmen Türkçe’deki bazı sözcüklerin etimolojik kökenlerinin açıklanmaya çalışılmasının gerekçesi anlaşılamamaktadır.
  2. Grafİk tasarımı bakımından bir afişte bulunması gereken nitelikler içermemesi nedeniyle gerçek bir afiş niteliği taşımadığı düşünülmektedir.
  3. Teknik olarak afişte alıntıların yanlış yapıldığı, kavram kargaşası bulunduğu ve kronolojik bir sıra takip etmediği görülmektedir. Bu durum, kasıtlı olarak afişte belirli bir etnik kökenin/grubun ön plana çıkarılmak istendiği izlenimi yaratmaktadır.
  4. Türk öncesine ait kültürleri ön plana çıkarmaya çalışırken, Türk egemenliği dönemini yok saymaya çalışmakta ve Osmanlı dönemi dahil Anadolu’da ortaya çıkmış diğer kültürleri dikkate almamaktadır.
  5. Anadolu’da günümüzde etkili olan kültür birikimi, Anadolu’nun eski kültürlerinin devamı ve onların gelişmiş bir versiyonu gibi gösterilmek istenmektedir.(Aşağıda  Kültür Bakanı Atilla KOÇ’un yanıtıyla karşılaştırınız)
  6. Cumhurİyet’in 75. yıl dönümü için hazırlandığı iddia edilen afişte, ileri sürülen amacı reddeder tarzda az değinilmiş olması düşündürücüdür.
  7. AFİŞİN Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiş olması, devlet itibarı açısından olumsuzluk yaratabilir.
  8. Yurt dışında da dağıtılması planlanan afişin, uluslararası platformda da eleştirilere ve Türkiye aleyhine spekülasyonlara neden olma olasılığı söz konusu olabilecektir.

KÜLTÜRLERİN Belleği Anadolu isimli afiş, Anadolu’da yaşamış medeniyetleri “insan, felsefe, yazı, müzik ve mekan” gibi başlıklar altında görsel olarak tanıtıyor.

Korgeneral Başbuğ, “gereği yapılmak” üzere MGK Genel Sekreterliği adına gönderdiği “gizli” damgalı yazısında, afişle ilgili kaygılarını şu cümlelerle anlatıyor: “Afişin hazırlanmasında Kültür Bakanlığı’nın adının geçmesi, afişteki hususların devlet olarak sahiplenildiği kanaatini uyandırabileceği, Türkiye’nin Anadolu’daki sosyo-kültürel ve siyasal varlığına ilişkin polemik yaratabileceği, uluslararası platformda Türkiye aleyhine öteden beri süregelen spekülasyonlara yeni bir boyut kazandırarak oluşturulmaya çalışılan imaja zarar verebileceği değerlendirilmektedir”.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını araştırmak ,korumak,tanıtarak topluma mal etmek Anayasanın amir hükmü ve Kültür Bakanlığının asli görevidir.Bu afiş, Cumhuriyetin kurulduğu Anadolu topraklarındaki evrensel uygarlık birikimini tanıtma amacıyla yapılmıştır.Benim yönettiğim Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü asli görevi gereği hazırlamıştır. Örneğin Bayındırlık Bakanlığının afişi olsaydı ,burada bayındırlık eserleri yer alacaktı. Dolayısıyla Orta Asya Türk Kültürünü tanıtma adı altında değil,Cumhuriyetin topraklarında açığa çıkan eserlerin ve Anadolu Kültürünün tanıtımı, Bakanlığın asli görevi kapsamında yapılmıştır.İlker Başbuğ’un yukarıdaki  yorumu bu açıdan  maksatlı ve subjektiftir. Haksız yere yargılanmama sebep olmuştur.

DEVLETİN  SAMİMİ  İTİRAFI

Ankara eski  Milletvekili Prof. Mehmet TOMANBAY  TBMM Başkanlığına verdiği 7/12534 -18873 Esas No’lu. soru önergesiyle“Hitit Kültürü ile günümüz Anadolu halk kültürü ve inançları arasında ilişkiler ve benzerlikler var mıdır?” sorusunu sordu. Kültür Bakanı Atilla KOÇ  imzalı 31.03. 2006/ 46445 sayılı resmi cevapta “Hitit Kültürü günümüzde yaşayan Anadolu kültürünü oluşturan önemli ögelerden biridir” açıklaması yer aldı .Böylece ,Türklerin 1071’de Anadolu’ya geldiğini söyleyen Devlet , Anadolu-Alevi halk kültürü ve inançlarının Hititler ve diğer Anadolu uygarlıklarıyla ilişkisini açıkça itiraf etmiştir.