ON İKİ TANRI-ON İKİ HAVARİ-ON İKİ İMAM İKONOGRAFİSİ

ON İKİ HAVARİ-ON İKİ İMAM MOTİFLERİNİN KÖKENİ
Kemal SOYER-Y. MİMAR 03.10.2017
Not:Telif hakları kapsamındadır,kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz,izinsiz olarak kopyalanamaz,çoğaltılamaz, her türlü görsel, işitsel, yazılı çizili, maddi değer taşıyan ticari ürün olarak kullanılamaz.
               HATTUŞA -YAZILIKAYA TAPINAĞI 12 TANRI KABARTMASI İ.Ö.1275
 
                         ARNAVUTLUK DURBALI SULTAN DERGAHI-1894
                                           HRİSTİYANLIĞIN 12 HAVARİSİ (!)
 
                                             İSLAMIN 12 İMAMI (!)
En baştaki resim Hititlerin Hattuşa Yazılıkaya Açık Hava Tapınağındaki 12 Tanrı kabartmasıdır. Ellerinde orak formlu kılıçlarla peş peşe yürüyen Bektaşi külahlı  ve mengüş küpeli tanrılar 12 burçtan geçen güneşin bir yıl içinde oluşturduğu 12 aylık senkretik zaman döngüsünü karşılamaktadır.
Bektaşilik Hititlerin idari ,kültürel ve kültsel kurumunun devamıdır.Sümer-Hitit kökenli Bektaşiliğin 12 dilimli Hüseyni Tacı, Güneşi ve 12 burcu sembolize etmektedir.
Güneş, dünyevi yaşamı yeşerten ilahi taç (Tiji) ve ocak, evrene açılan Tanrı Kapısı ve Hakk Eşiğidir.Güneş Tanrısı’nın Hattice  adı  ESTAN, Hititçe İSTANU’dur. Bu temelde  ASİTANE  adıyla anılan Hacı Bektaş-ı Veli  Dergahı, Anadolu Aleviliğinin Tanrı Ocağı olup, güneşe bağlı dünyevi yönetimi  12 Post Babasıyla temsil etmiştir. Bu postlar, Anadolu Aleviliğine sonradan eklemlenen soy sürekli Alevi İslamcı çakma ocaklarla karıştırılmamalıdır.
Yukarıda Durbalı Sultan Dergahı’ndaki 12 Tanrı motifine dikkat edilirse, erenlerin tümü Hitit Yazılıkayadaki 12 Tanrı gibi  Bektaşi külahlıdır ve ellerinde Fırtına Tanrısının teberleri vardır. Günümüzde İslama uyarlanmış yeşil sarıklı imam resimleri İran-Şia kökenlidir. Anadolu’nun Hristiyan işgaline girmesiyle 12 Havari olarak etiketlenen bu motif, Siyasal İslamın Anadoluya girişiyle de  12 İmam olarak düzenlenmiştir. Görsellere dikkat edilirse 12 Havarinin başlarında Hititlerdeki gibi güneş halesi vardır. Hristiyan ve Arabik imamların temsili resimlerinde de bazılarının elleri Bektaşi tarzı kalplerinin üzerindedir. Aynı şekilde İran menşeli 12 İmamlı resimde  imamlar güneşten gelen 12 ışık huzmesiyle tanımlanmış, sonuncu imamın yüzü-kişiliği güneşle özdeşleştirilmiştir.Bu tasarımlar Hatti-Hitit Güneş Kültünün semavi ad edinen dinlere adapte edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Yukarıdaki resimlerin kavrattığı ortak tema  şudur; sırdaki Muhammet Mehti, İsa Ruhullah, Musa Kelimullah vb. mitik kişiliklerin kaynağı  Anadolu’nun kadim Güneş Tanrısı’dır. Alevi-Bektaşi Sümer ve Hattilerin  En-El Hakk inancıyla ortaya koydukları Hak-doğa insan temelli Tanrı Kültü, sonradan doğma semavi ad edinen dinlerce   karartılmış, insanlık 2500 yıldan günümüze yaşanan savaş, katliam, yıkım ve kültürel karartma içinde kalmıştır. Bu karanlığın yakın zamanda ortaya çıkacağı düşünülen  Muhammet Mehti ile aşılacağı yönünde toplumsal bir beklenti oluşmuştur. Ancak İslamcıların beklentilerine karşın Mehti ,Hatti Güneşli Alevi uygarlık bilinciyle yeniden doğacaktır. Mehti, mazlum Anadolu-Mezopotamya halklarının kurtarıcısıdır. Dünya onunla aydınlanacak , insanlık kendisinden  gizlenen evreni gerçeklerle yeniden buluşacaktır.
Güneş 12 ay boyunca dünyaya hayat vermektedir.Bu hayat kaynağı Adalet Tanrısı,”Güneş Tanrısı-Tanrıçası ” ve “12 Eren”olarak kişileştirilmiş , evrendeki 12 aylık yürüyüşü insanlık için savaşan “12 Tanrı” olarak kavramlaştırılmıştır.
Güneş evreni ocak, dünya ise kaynayan kara kazandır.Alevi-Bektaşi Halkı İnsanlığa On iki ay boyunca rızık veren Güneş Tanrılarıyla Dünya Ana için kadimden günümüze şükür adağı olarak AŞURE sunmuşlardır.
HATTUŞA YAZILIKAYA -TANRIÇA İŞTAR VE YARDIMCILARI .
Alevi Ayin-i Cem’i Göbeklitepe’den günümüze Hakk,evren,dünya insan temelli varlığın birliğini kavratan   evreni bir öğretidir. Bu Cemde er-dişi ayırımı yoktur, alemi hazirunun tümü candır. Yazılıkaya’da Bektaşi külahlı -küpeli Tanrıça İŞTAR ve yardımcıları  bu nedenle 12 tanrının  bulunduğu erkek tanrılar arasında gösterilmiştir.

Yazılıkaya’da Güneş Tanrıçası HEPAT’ın ardından kadın tanrılar semah dönerek  yürümektedir.Musevi ve İslam dinleri işgalci doğaları gereği er tanrıyı öne çıkardıklarından ikonografilerinde kadına yer vermemişlerdir. Hrıstiyanlık ise Anadolu’dan aldığı Sümer-Hatti-Hitit ve Hurri gibi Alevi-Bektaşi kültüründeki Tanrı-Tanrıçalı dini  kült ile birlikte  kozmik kent kurgusu, mimari ,heykel, rölyef, ikona  vb. sanatları da kendine uyarlamıştır.